Matsuri, Yakuza & Shinto,Tattoos.

Matsuri, Yakuza & Shinto,Tattoos. Yakuza, riding on the mikoshi